online-salsafever-online-cursussen-pic

Gebruiks Voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn voor het laatst bijgewerkt op November 26, 2020.

Het is Salsafever missie om levens te verbeterendoor middel van leren. Wij stellen iedereen overal ter wereld in staat om opleidingen te maken en delen (instructeurs) en om zich voor deze opleidingen in te schrijven om meer te leren (studenten). We beschouwen ons marktplaatsmodel als de beste manier om waardevolle educatieve inhoud aan onze gebruikers aan te bieden. Er zijn regels nodig om ons platform en onze services veilig te houden voor u, ons en onze community van studenten en instructeurs. Deze voorwaarden gelden voor al uw activiteiten op de website van Salsafever en alle andere gerelateerde services (“Services”).

Als u een cursus op het Salsafever-platform publiceert, dient u ook in te stemmen met de voorwaarden voor instructeurs. We geven ook informatie over onze verwerking van persoonsgegevens van onze studenten en instructeurs in ons privacybeleid

Als u in Nederland woont en u met deze voorwaarden instemt, gaat u ermee akkoord geschillen met Salsafever te beslechten middels bindende arbitrage (en met zeer beperkte uitzonderingen, niet in een rechtszaak), en doet u afstand van bepaalde rechten om deel te nemen aan ‘class-actions’, zoals uitgelegd in het artikel “Geschillenbeslechting”.

Inhoudsopgave

1. Accounts

Voor de meeste activiteiten op ons platform hebt u een account nodig, waaronder voor het aanschaffen van en inschrijven voor een cursus of het indienen van een cursus voor publicatie. Bij het opzetten en onderhouden van uw account moet u nauwkeurige en volledige informatie (blijven) verstrekken, inclusief een geldig e-mailadres. U bent volledig verantwoordelijk voor uw account en voor alles wat er op uw account plaatsvindt, inclusief voor enige schade (aan ons of iemand anders) die is veroorzaakt doordat uw account zonder uw toestemming door iemand werd gebruikt. Dit betekent dat u voorzichtig moet zijn met uw wachtwoord. U mag uw account niet overdragen aan iemand anders en het account van iemand anders niet gebruiken. Als u contact met ons opneemt voor toegang tot een account, verlenen wij u deze toegang alleen indien u de informatie kunt verstrekken die bewijst dat u de eigenaar bent van dat account. In geval van overlijden van een gebruiker wordt het account van die gebruiker gesloten.

Als u de aanmeldgegevens die bij uw account horen met iemand anders deelt, bent u verantwoordelijk voor wat er met uw account gebeurt. Salsafever komt niet tussenbeide bij geschillen tussen studenten en instructeurs die aanmeldgegevens van accounts met elkaar hebben gedeeld. Als u erachter komt dat iemand anders mogelijk uw account gebruikt zonder uw toestemming (of als u een andere inbreuk op de beveiliging vermoedt), dient u ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. We kunnen u om bepaalde informatie vragen om te bevestigen dat u daadwerkelijk de eigenaar van uw account bent.

Studenten en instructeurs moeten ten minste 18 jaar zijn om een account bij Salsafever aan te mogen maken en gebruik te maken van de services. Als u jonger bent dan de vereiste leeftijd, kunt u geen account instellen. We raden u in dat geval aan een van uw ouders of uw wettelijk voogd een account aan te laten maken en u te helpen bij het inschrijven voor cursussen die geschikt zijn voor u. Als we ontdekken dat u een account hebt aangemaakt en u jonger bent dan de vereiste leeftijd van meerderjarigheid voor het gebruiken van onlineservices (bijvoorbeeld 13 jaar in de VS), beëindigen wij uw account. Volgens onze voorwaarden voor instructeurs kunt u worden gevraagd om uw identiteit te verifiëren voordat u gemachtigd wordt om een cursus in te dienen voor publicatie op Salsafever.

U kunt uw account op elk moment beëindigen. Lees ons privacybeleid door om erachter te komen wat er gebeurt als u uw account sluit.

2. Inschrijven voor cursussen en levenslange toegang

Volgens onze voorwaarden voor instructeurs verlenen instructeurs, wanneer zij een cursus op Salsafever publiceren, Salsafever een licentie om aan studenten een licentie voor de cursus te kunnen aanbieden. Dit betekent dat wij het recht hebben om de cursus in sublicentie te geven aan de studenten die zich inschrijven voor de cursus. Als student krijgt u bij inschrijving voor een cursus, zowel voor een gratis als voor een betaalde cursus, van Salsafever een licentie om de cursus via het platform en de services van Salsafever weer te geven en Salsafever is de officiële licentiegever. Cursussen worden in licentie verleend en niet verkocht. Deze licentie geeft u niet het recht om de cursus op enigerlei wijze door te verkopen (onder meer door het uitwisselen van accountgegevens met een koper of het illegaal downloaden van de cursus en het delen van de cursus via torrentsites).

Juridisch en vollediger gezien verleent Salsafever u (als student) een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en weergave van de cursussen en de bijbehorende inhoud waarvoor u alle benodigde kosten hebt betaald voor uitsluitend persoonlijke, niet-commerciële, educatieve doeleinden via de services overeenkomstig deze voorwaarden en eventuele voorwaarden of beperkingen die verbonden zijn aan een bepaalde cursus of een bepaalde functionaliteit van onze services. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. U mag een cursus niet reproduceren, herdistribueren, verzenden, toewijzen, verkopen, uitzenden, verhuren, delen, uitlenen, wijzigen, aanpassen, bewerken, er afgeleide werken van maken, in sublicentie geven of anderszins overdragen of gebruiken, tenzij wij u uitdrukkelijk toestemming hiervoor hebben verleend in een schriftelijke overeenkomst die door een bevoegde vertegenwoordiger van Salsafever is ondertekend. Dit geldt ook voor inhoud die u via een van onze API’s kunt openen.

We verlenen studenten doorgaans een licentie voor levenslange toegang wanneer ze zich inschrijven voor een cursus. Wij behouden ons echter het recht voor om een licentie voor toegang tot en gebruik van cursussen op ieder willekeurig moment in te trekken indien we beslissen of verplicht zijn om u vanwege juridische of politieke redenen de toegang tot een cursus te ontzeggen, bijvoorbeeld als de cursus waarvoor u bent ingeschreven het onderwerp is van een klacht inzake het auteursrecht of als we hebben vastgesteld dat de inhoud van een bepaalde cursus in strijd is met onze richtlijnen voor vertrouwen en veiligheid. De levenslange toegang is niet van toepassing op aanvullende functies en services die verband houden met een cursus. Instructeurs kunnen er bijvoorbeeld te allen tijde voor kiezen de vertaling van bijschriften van een cursus uit te schakelen of geen hulp bij het leren of vragen en antwoorden in verband met een cursus meer te verstrekken. Ter verduidelijking: de levenslange toegang geldt voor de inhoud voor de cursus, maar niet voor de instructeur.

Instructeurs mogen een licentie voor hun cursussen niet rechtstreeks aan studenten verlenen. Een dergelijke rechtstreekse licentie is ongeldig en nietig en vormt een schending van deze voorwaarden.

3. Betalingen, tegoeden en restituties

3.1 Prijzen

De prijzen van cursussen op het Salsafever-platform zijn vastgesteld op basis van de voorwaarden van de voorwaarden voor instructeurs. In sommige gevallen is de prijs van een cursus die op de Salsafever-website wordt aangeboden.

Wij doen regelmatig promoties en aanbiedingen voor onze cursussen en bepaalde cursussen zijn gedurende een vastgestelde periode beschikbaar tegen een verlaagde prijs. De prijs die voor een cursus geldt, is de prijs op het moment dat u de aankoop van de cursus voltooit (bij het afrekenen). Wanneer u bij uw account bent aangemeld, kan de prijs die voor een bepaalde cursus wordt aangeboden ook afwijken van de prijs die beschikbaar is voor gebruikers die niet geregistreerd of aangemeld zijn, omdat sommige promoties alleen voor nieuwe gebruikers gelden.

Als u bij uw account bent aangemeld, is de vermelde valuta die u ziet gebaseerd op uw locatie toen u de account hebt gemaakt. Als u niet bent aangemeld bij uw account, is de valuta gebaseerd op het land waarin u zich bevindt. Onze gebruikers kunnen geen prijzen in andere valuta weergeven.

Als u een student bent in een land waar gebruiks- en omzetbelasting, belasting op goederen en diensten of belasting over de toegevoegde waarde van toepassing is op aankopen door consumenten, zijn wij verantwoordelijk voor het innen en overdragen van deze belasting aan de juiste belastingdienst. Afhankelijk van uw locatie zijn deze belastingen opgenomen in de prijs die u ziet of kunnen de belastingen worden toegevoegd bij het afrekenen.

3.2 Betalingen

U stemt ermee in de kosten te betalen van de cursussen die u aanschaft en u machtigt ons om uw betaalkaart of creditcard te belasten of enige andere betalingswijze (zoals Boleto, SEPA, automatische incasso of mobiele betaling) aan te wenden voor deze kosten. Salsafever werkt samen met externe betalingsverwerkers, zodat wij u de meest geschikte betaalwijze in uw land kunnen aanbieden en uw betaalgegevens veilig kunnen houden. Lees ons privacybeleid door voor meer informatie.

Wanneer u een cursus aanschaft, stemt u ermee in een geldige of geautoriseerde betaalwijze te gebruiken. Als uw betaalwijze mislukt, maar u toch toegang krijgt tot de cursus waarvoor u zich hebt ingeschreven, stemt u ermee in ons binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van ons de bijbehorende kosten te betalen. Wij behouden ons het recht voor u de toegang tot een cursus te ontzeggen waarvoor we niet op adequate wijze zijn betaald.

3.3 Restitutie en crediteringen

Als de cursus die u hebt gekocht, niet is wat u ervan had verwacht, kunt u binnen vijftien (15)  dagen na uw aankoop van de cursus Salsafever om een restitutie ten behoeve van uw account vragen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw restitutie als een krediet toe te passen of een terugbetaling in de vorm van uw oorspronkelijke betalingsmethode, afhankelijk van de mogelijkheden van onze externe betalingsverwerkers, het platform waarop u de cursus hebt aangeschaft (website) en andere factoren. Er is geen krediet of restitutie aan u verschuldigd indien u de aanvraag hiertoe indient nadat de garantieperiode van 15 dagen is verstreken. Als een cursus die u eerder hebt gekocht echter om juridische of beleidsredenen is uitgeschakeld, hebt u recht op een restitutie waarbij de termijn van 15 dagen mag worden overschreden. Salsafever behoudt zich ook het recht voor om studenten die de garantieperiode van 15 dagen overschrijden terug te betalen in geval van vermoedelijke of bevestigde fraude met een account.

Indien we besluiten om een krediet aan uw account toe te voegen, zal dit automatisch worden toegepast op uw volgende cursusaankoop op onze website. Kredieten kunnen vervallen indien deze niet binnen de opgegeven periode worden gebruikt, en hebben geen geldwaarde, tenzij anders vereist door de wet.

Indien we vermoeden dat u misbruik maakt van ons restitutiebeleid, doordat u bijvoorbeeld om restitutie van een cursus vraagt waarvan u reeds een aanzienlijk deel hebt verbruikt of doordat u reeds eerder om restitutie van een cursus hebt gevraagd, behouden wij ons naar eigen goeddunken het recht voor uw restitutie af te wijzen, uw account te blokkeren en/of al uw toekomstig gebruik van de services te beperken. Als we uw account blokkeren of u de toegang tot een cursus ontzeggen vanwege uw schending van deze voorwaarden of onze richtlijnen voor vertrouwen en veiligheid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van een restitutie.

3.4 Cadeau- en promotiekortingen

Salsafever kunt cadeau- en promotiecodes aan studenten aanbieden. Bepaalde codes kunnen worden ingewisseld voor cadeau- of promotiekredieten die zijn toegepast op uw Salsafever-account. Deze tegoeden kunnen vervolgens worden gebruikt voor de aankoop van in aanmerking komende cursussen op ons platform, met inachtneming van de voorwaarden die zijn verbonden aan uw codes. Andere codes kunnen rechtstreeks worden ingewisseld voor bepaalde cursussen. 

Deze codes en tegoeden, evenals de eventuele promotionele waarde die eraan verbonden is, kunnen vervallen als ze niet worden gebruikt binnen de periode die in uw Salsafever-account is aangegeven. Cadeau- en promotiecodes die door Salsafever worden aangeboden kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld, tenzij anders vermeld in de voorwaarden die bij uw codes horen of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Cadeau- en promotiecodes die door een partner worden aangeboden zijn onderworpen aan het restitutiebeleid van die partner. Indien u meerdere kredietbedragen hebt gespaard, kan Salsafever bepalen welke van uw kredieten op uw aankoop van toepassing zijn. 

4. Regels m.b.t. inhoud en gedrag

U mag geen toegang verkrijgen tot of gebruik maken van de services, of een account maken voor doeleinden die onwettig zijn. Uw gebruik van de services en uw gedrag op ons platform dienen in overeenstemming te zijn met de toepasselijke lokale of nationale wetten of voorschriften. U bent als enige verantwoordelijk voor de kennis en naleving van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op u.

U gaat ermee akkoord door geen inhoud of technologie te uploaden (waaronder informatie over versleuteling).

Als u student bent, wordt u in staat gesteld om vragen te stellen aan de instructeurs van de cursussen waarvoor u bent ingeschreven en om recensies van de cursussen te plaatsen. Bij bepaalde cursussen kan de instructeur u vragen om inhoud als ‘huiswerk’ in te dienen of toetsen te maken. Plaats of verzend geen inhoud die niet van u is.

Als u instructeur bent, kunt u cursussen indienen voor publicatie op het platform en kunt u ook communiceren met de studenten die zich voor uw cursussen hebben ingeschreven. In beide gevallen moet u zich aan de wet houden en de rechten van anderen respecteren: u mag geen cursussen, vragen, antwoorden, recensies of andere inhoud plaatsen die een schending vormen/vormt van de toepasselijke lokale of nationale wetten of voorschriften. U bent als enige verantwoordelijk voor alle cursussen, inhoud en handelingen die u op het platform en via de services plaatst en uitvoert en de gevolgen daarvan. 

Als we er kennis van nemen dat uw cursus of inhoud in strijd is met de wet of de rechten van anderen (indien bijvoorbeeld is vastgesteld dat de cursus of inhoud in strijd is met het intellectuele-eigendomsrecht of beeldrecht van anderen, of een illegale activiteit betreft), als we ontdekken dat uw inhoud of gedrag in strijd is met onze richtlijnen voor vertrouwen en veiligheid of als wij van mening zijn dat uw inhoud of gedrag onrechtmatig, ongepast of aanstootgevend is (bijvoorbeeld als u zich voordoet als iemand anders), kunnen wij uw inhoud van ons platform verwijderen. Salsafever houdt zich aan auteursrechtwetten. Lees ons intellectuele-eigendomsbeleid door voor meer informatie.

Salsafever kan naar eigen inzicht de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en onze richtlijnen voor vertrouwen en veiligheid afdwingen. Wij kunnen onze toestemming voor u om gebruik te maken van ons platform en onze services beëindigen of opschorten en uw account te allen tijde blokkeren, met of zonder kennisgeving, om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief voor een schending van deze voorwaarden, als u verzuimt kosten te betalen op het moment dat deze verschuldigd zijn, op verzoek van de wetshandhavings- of overheidsinstanties, bij langere periodes van inactiviteit, bij onverwachte technische problemen, als wij vermoeden dat u zich bezighoudt met frauduleuze of illegale activiteiten of naar eigen goeddunken, om welke andere reden dan ook. Bij een dergelijke beëindiging kunnen wij uw account en uw inhoud verwijderen en kunnen we uw verdere toegang tot de platforms en gebruik van onze services verhinderen. Uw inhoud kan nog beschikbaar zijn op de platforms, zelfs als uw account is gesloten of opgeschort. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij zijn voor de beëindiging van uw account, de verwijdering van uw inhoud of de blokkering van uw toegang tot onze platforms en services.

Als een van onze instructeurs een cursus heeft gepubliceerd die inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerkrecht, laat ons dit dan weten. Volgens onze voorwaarden voor instructeurs hebben onze instructeurs de plicht om zich aan de wet houden en de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te respecteren.

5. De rechten van Salsafever met betrekking tot de inhoud die u plaatst

De inhoud die u als student of instructeur plaatst (inclusief cursussen), blijft altijd van u. Door cursussen en andere inhoud te delen, staat u Salsafever toe deze te hergebruiken en delen, maar u verliest geen eigendomsrechten die u mogelijk op uw cursussen en inhoud hebt. Zorg er als instructeur voor dat u de voorwaarden voor cursuslicenties begrijpt die in de voorwaarden voor instructeurs zijn beschreven.

Wanneer u inhoud, opmerkingen, vragen, recensies plaatst en wanneer u ideeën en suggesties voor nieuwe functies of verbeteringen aan ons voorlegt, machtigt u Salsafever om deze inhoud te gebruiken en met iedereen te delen, te distribueren en op elk platform en via elk medium te promoten en veranderingen aan te brengen zoals wij dat nodig achten.

Juridisch gezien verleent u ons door het indienen of plaatsen van inhoud op of via de platforms een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht om sub licenties te verlenen) om uw inhoud (inclusief uw naam en afbeelding) te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te verwerken, aan te passen, te bewerken, te publiceren, te verzenden, weer te geven en te distribueren via alle media of distributiemethoden (die nu bestaan of later worden ontwikkeld). Dit betekent dat uw inhoud beschikbaar kan wordt gesteld aan andere bedrijven, organisaties of personen die samenwerken met Salsafever voor de syndicatie, uitzending, distributie of publicatie van inhoud op andere media of dat uw inhoud wordt gebruikt voor marketingdoeleinden. U doet ook afstand van alle rechten betreffende privacy, publiciteit of overige rechten van vergelijkbare aard die van toepassing zijn op al deze vormen van gebruik, voor zover is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. U verklaart en garandeert dat u over alle rechten, bevoegdheden en machtigingen beschikt om ons te machtigen alle door uw ingediende inhoud te gebruiken. U stemt tevens in met al het dergelijke gebruik van uw inhoud zonder vergoedingen aan u.

6. Salsafever op eigen risico gebruiken

Ons platformmodel houdt in dat we de cursussen niet controleren of bewerken vanwege juridische kwesties en niet in staat zijn om de wettigheid van cursusinhoud vast te stellen. We oefenen geen enkele redactionele controle over de cursussen uit die op het platform beschikbaar zijn en garanderen derhalve op geen enkele wijze de betrouwbaarheid, geldigheid, nauwkeurigheid of juistheid van de cursussen. Als u zich voor een cursus inschrijft, vertrouwt u op eigen risico op de informatie die een instructeur heeft verstrekt.

Door gebruik te maken van de services, kunt u in aanraking komen met inhoud die u beledigend, obsceen of aanstootgevend vindt. Salsafever  is niet verantwoordelijk om dergelijke inhoud uit uw buurt te houden en is niet aansprakelijk voor uw toegang tot of inschrijving voor een cursus, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die u voor, tijdens en na uw inschrijving voor een cursus maakt.

Als u rechtstreeks contact met een student of instructeur hebt, moet u voorzichtig zijn met de soorten persoonsgegevens die u deelt. Hoewel we de soorten gegevens waarom instructeurs studenten kunnen vragen beperken, hebben wij hebben geen controle over wat studenten en instructeurs met de informatie doen die zij van andere gebruikers op het platform verkrijgen. Voor uw eigen veiligheid mag u uw e-mailadres of andere persoonsgegevens over uzelf niet delen.

Wij hebben geen instructeurs in dienst en huren geen instructeurs in, noch zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor interacties tussen instructeurs en studenten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een geschil, claim, verlies, letsel of schade van welke aard dan ook die/dat voortvloeit uit of betrekking heeft op het gedrag van een instructeur of student.

Wanneer u gebruikmaakt van onze services, vindt u koppelingen naar andere websites die we niet bezitten of beheren. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of enig ander aspect van deze websites van derden, met inbegrip van hun verzameling van gegevens over u. U dient de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze websites door te lezen.

7. De rechten van Salsafever

Alle rechten op, aanspraken op en belangen in het platform en de services van Salsafever, met inbegrip van onze website, onze huidige of toekomstige apps, onze API’s, databases en de inhoud die onze medewerkers of partners via de services verstrekken (maar exclusief de inhoud die de instructeurs en studenten leveren) zijn en blijven het exclusieve eigendom van Salsafever en haar licentiegevers. Onze platforms en services worden beschermd door auteursrecht-, handelsmerk- en andere wetten van Nederland en andere landen. Niets geeft u het recht op het gebruik van de Salsafever-naam of een van de andere handelsmerken, logo’s, domeinnamen en andere onderscheidende kenmerken van Salsafever. Alle feedback, opmerkingen en suggesties die u over Salsafever of de services geeft of doet, zijn geheel vrijwillig en we zijn vrij om gebruik te maken van deze feedback, opmerkingen of suggesties zoals wij passend achten en zonder enige verplichting jegens u.

U mag de volgende handelingen niet uitvoeren tijdens het verkrijgen van toegang tot of het gebruiken van het platform en de services van Salsafever:

  • niet-openbare delen van het platform (met inbegrip van de opslag van inhoud), de computersystemen van Salsafever of de technische leveringssystemen van de serviceproviders van Salsafever openen, ermee knoeien of gebruiken.
  • een van de functionaliteiten van de platforms betreffende de veiligheid uitschakelen, verstoren of proberen te omzeilen, of de kwetsbaarheid van een van onze systemen onderzoeken, scannen of testen.
  • enige broncode van of enige inhoud op het platform of de services van Salsafever kopiëren, wijzigen, disassembleren, er een afgeleid werk van maken, er reverse-engineering op toe te passen, of anderszins trachten te ontleden.
  • toegang verkrijgen tot of een poging doen om toegang te verkrijgen tot ons platform en ons platform doorzoeken of een poging doen ons platform te doorzoeken op enigerlei wijze (geautomatiseerd of anderszins) anders dan via de momenteel beschikbare zoekfuncties die zijn verstrekt via de website, (en alleen conform de algemene voorwaarden van die API). U mag geen scraper, spider of robot gebruiken of op enige andere geautomatiseerde wijze proberen om toegang tot de services te verkrijgen.
  • de services op enigerlei wijze gebruiken voor het verzenden van veranderde, misleidende of foutieve bron identificerende informatie (zoals het versturen van e-mails die van Salsafever afkomstig lijken te zijn); of voor het verstoren of onderbreken (of een poging daartoe te doen) van de toegang van een gebruiker, host of netwerk, met inbegrip van, zonder beperkingen, het verzenden van een virus, overbelasten, flooden, spammen of verzenden van e-mailbommen naar of van platforms of services of de services op enige andere manier verstoren of te zwaar belasten.

8. Diverse juridische termen

8.1 Bindende overeenkomst

U stemt ermee in dat wanneer u zich bij onze services registreert, u zich hier toegang tot verschaft of deze gebruikt, u een juridisch bindende overeenkomst met Salsafever aangaat. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u zich niet registreren bij of toegang verschaffen tot deze services en mag u deze op geen enkele wijze gebruiken.

Als u als instructeur akkoord gaat met deze voorwaarden en u onze services namens een bedrijf, organisatie, overheid of andere rechtspersoon gebruikt, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om dit te doen.

Een versie van deze Voorwaarden in een taal anders dan het Nederlands wordt ter gemak verstrekt en u begrijpt en stemt ermee in dat de Nederlanse taal van toepassing is bij een eventuele tegenstrijdigheid.

Deze voorwaarden (inclusief eventuele overeenkomsten en beleidsdocumenten die eraan zijn verbonden) vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons (als u instructeur bent, maken de voorwaarden voor instructeurs hier ook deel van uit).

Indien enig onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onafdwingbaar blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, wordt die bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Zelfs als we niet onmiddellijk onze rechten uitvoeren of in een bepaald geval verzuimen een recht uit te voeren, betekent dit niet dat wij afzien van onze rechten onder deze voorwaarden en kunnen we besluiten om deze rechten in de toekomst wél af te dwingen. Als we besluiten om in een bepaald geval afstand te doen van onze rechten, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten in het algemeen of in de toekomst.

De volgende bepalingen blijven van kracht bij verstrijking of beëindiging van deze voorwaarden: Artikel 2 (Inschrijving voor cursussen en levenslange toegang), 5 (De rechten van Salsafever op inhoud die u op het platform plaatst), 6 (Salsafever  op eigen risico gebruiken), 7 (De rechten van Salsafever), 8 (Diverse juridische voorwaarden) en 9 (Geschillenbeslechting).

8.2 Disclaimers

Het kan voorkomen dat ons platform uit de lucht is vanwege gepland onderhoud of omdat er iets anders met de site gebeurt. Het kan voorkomen dat een van onze instructeurs misleidende verklaringen in zijn of haar cursus heeft opgenomen. Het kan ook voorkomen dat we aan beveiligingsproblemen worden blootgesteld. Dit zijn slechts voorbeelden. U stemt ermee in dat u geen verhaalrecht op ons heeft in elk van deze soorten gevallen waarbij dingen niet goed gaan. Juridisch en vollediger gezien worden de services en de inhoud daarvan verstrekt op basis van de huidige situatie en beschikbaarheid. Wij (en onze gelieerde ondernemingen,  partners en vertegenwoordigers) geven geen verklaringen of garanties over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid, beveiliging, het gebrek aan fouten of de juistheid van de services of de inhoud daarvan en wijzen uitdrukkelijk alle garanties of voorwaarden (uitdrukkelijk of impliciet) van de hand, met inbegrip van stilzwijgende garanties over de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakend op de rechten van derden. Wij (en onze gelieerde ondernemingen, partners en vertegenwoordigers) geven geen garantie dat u specifieke resultaten verkrijgt door uw gebruik van de services. Uw gebruik van de services (met inbegrip van alle inhoud) is geheel voor eigen risico. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan; sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk dus niet op u van toepassing.

We kunnen op elk moment en om welke reden dan ook besluiten om de terbeschikkingstelling van bepaalde functies van de services stop te zetten. Salsafever en haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, partners of vertegenwoordigers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van dergelijke onderbrekingen of het niet-beschikbaar zijn van dergelijke functies.

We zijn niet verantwoordelijk voor een vertraagde of verzuimde uitvoering van een van de services als gevolg van gebeurtenissen waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, zoals een oorlogshandeling, vijandigheid of sabotage; natuurrampen; uitval van elektriciteit, internet of het telecommunicatienetwerk; of overheidsbeperkingen.

8.3 Beperking van aansprakelijkheid

Er zijn risico’s die inherent zijn aan het gebruik van onze services. U accepteert alle risico’s en u stemt ermee in dat u geen verhaalrecht hebt om een schadevergoeding te eisen, zelfs als u aan verlies of schade lijdt als gevolg van het gebruik van ons platform en onze services. Juridisch en vollediger gezien zijn wij (en onze groepsmaatschappijen, , partners en vertegenwoordigers) voor zover wettelijk toegestaan niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, punitieve of gevolgschade (met inbegrip van gederfde gegevens, inkomsten, winst of zakelijke kansen, of persoonlijk letsel of overlijden), die voortvloeit uit een overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als we vooraf van de mogelijkheid van schade op de hoogte waren gesteld. Onze aansprakelijkheid (en de aansprakelijkheid van elk van onze groepsmaatschappijen, partners en vertegenwoordigers) jegens u of derden is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van honderd euro’s (EUR 100) of het bedrag dat u in de twaalf (12) maanden vóór de gebeurtenis die aanleiding geeft tot uw claims aan ons heeft betaald, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toegestaan; sommige van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk dus niet op u van toepassing

8.4 Vrijwaring

Als u zich gedraagt op een manier waardoor wij in de juridische problemen komen, kunnen we gerechtelijke stappen tegen u zetten. U stemt ermee in Salsafever, onze groepsmaatschappijen en hun managers, directeurs, leveranciers, partners en vertegenwoordigers te vrijwaren en te verdedigen (indien we hierom verzoeken) tegen en schadeloos te stellen voor claims, eisen, verliezen, schade, kosten en onkosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) die het gevolg zijn van (a) de inhoud die u hebt gepubliceerd of ingediend, (b) uw gebruik van de services, (c) uw schending van deze voorwaarden, of (d) uw schending van enige rechten van derden. Uw plicht tot vrijwaring blijft ook na beëindiging van deze voorwaarden en uw gebruik van de services van kracht.

8.5 Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

In deze voorwaarden wordt met ‘Salsafever’ bedoeld de Salsafever-entiteit met wie u een overeenkomst aangegaan bent. Als u een student bent, zullen uw aanbestedende dienst en het toepasselijke recht worden bepaald op basis van uw verblijfplaats.

8.6 Rechtsvorderingen en kennisgevingen

Na verstrijking van één (1) jaar nadat de oorzaak van de vordering is ontstaan, kunnen beide partijen geen rechtsvordering, ongeacht in welke vorm, als gevolg van of met betrekking tot deze overeenkomst meer instellen, tenzij deze beperking wettelijk niet kan worden opgelegd.

Elke kennisgeving of andere mededeling die krachtens deze overeenkomst wordt verstrekt, wordt schriftelijk per aangetekende post met bewijs van ontvangst of per e-mail verzonden (door ons naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld of door u naar info@salsafever-enschede.nl).

8.7 Relatie tussen ons

U en wij stemmen ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband, werkgeversrelatie of organisatie is tussen ons.

8.8 Geen toewijzing

U mag deze voorwaarden (of de conform deze voorwaarden verleende rechten en licenties) niet aan iemand anders toewijzen of overdragen. Als u bijvoorbeeld als werknemer van een bedrijf een account hebt geregistreerd, kan uw account niet aan een andere werknemer worden overgedragen. Wij kunnen deze voorwaarden (of de conform deze voorwaarden verleende rechten en licenties) zonder beperkingen aan een ander bedrijf of andere persoon toewijzen. Niets in deze voorwaarden vormt een recht, voordeel of verhaalmogelijkheid op een andere persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord dat uw account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op uw account en andere rechten uit hoofde van deze voorwaarden bij uw overlijden beëindigen.

9. Geschillenbeslechting

Dit artikel inzake geschillenbeslechting is alleen van toepassing als u in Nederland woont. De meeste geschillen kunnen worden opgelost. Neem dus eerst contact op met ons ondersteuningsteam voordat u officieel een gerechtelijke procedure begint.

9.1 Claims voor geringe vorderingen

We kunnen allebei een vordering voor de rechter voor geringe vorderingen brengen in (a) Enschede, (b) het land waar u woont of (c) een andere plek waar we allebei mee instemmen, indien de vordering ervoor in aanmerking komt om voor die rechter te worden gebracht.

9.2 Naar arbitrage

Als we ons geschil niet in der minne kunnen schikken, stemmen u en Salsafever ermee in om claims betreffende deze voorwaarden (of andere juridische voorwaarden) via definitieve en bindende arbitrage te beslechten, ongeacht het type claim of de juridische theorie. Als een van ons een claim bij een rechtbank indient die gearbitreerd dient te worden en de wederpartij weigert om het geschil door middel van arbitrage te beslechten, kan de eerste partij een rechtbank verzoeken om ons beiden te dwingen naar arbitrage te gaan (gedwongen arbitrage). We kunnen ook allebei een rechtbank vragen een gerechtelijke procedure stop te zetten terwijl er een arbitrageprocedure gaande is.

9.3 De arbitrageprocedure

Alle geschillen die verband houden met een claim van minder dan Euro 10.000 moeten uitsluitend via bindende arbitrage op basis van niet-verschijning worden beslecht.  U en wij zijn het erover eens dat de volgende regels van toepassing zijn op de gerechtelijke procedure: (a) de arbitrage vindt telefonisch, online of op basis van schriftelijke stukken plaats (naar keuze van de partij die gecompenseerd wil worden); (b) de partijen of getuigen mogen niet in persoon bij de arbitrage verschijnen (tenzij wij en u anders overeenkomen); en (c) elk oordeel over de uitspraak van de arbiter kan worden voorgelegd aan elke rechter met de juiste bevoegdheden. 

9.4 Geen ‘class-actions’

We stemmen er allen mee in dat we alleen een vordering tegen elkaar op individuele basis kunnen instellen. Dit betekent: (a) geen van ons kan een claim instellen als aanklager van of deelnemer aan een ‘class-action’, geconsolideerd proces of proces van een vertegenwoordiger; (b) een arbiter kan claims van meerdere personen niet combineren tot één proces (of een geconsolideerd proces, ‘class-action’ of proces door een vertegenwoordiger leiden); en (c) de uitspraak van een arbiter in het geval van één persoon heeft alleen effect op die persoon, niet op andere personen, en kan niet worden gebruikt om over de geschillen van andere personen te beslissen. Als een rechter besluit dat deze “geen class-actions-bepaling” niet afdwingbaar of geldig is, is dit artikel “Geschillenbeslechting” nietig en ongeldig, maar blijven de overige voorwaarden geldig.

9.5 Wijzigingen

Indien Salsafever het artikel “Geschillenbeslechting” wijzigt na de datum waarop u voor het laatst hebt aangegeven deze voorwaarden te accepteren, kunt u ondanks het onderstaande artikel “Actualisering van deze gebruiksvoorwaarden” hieronder een dergelijke wijziging afwijzen door een schriftelijke kennisgeving van een dergelijke afwijzing per mail of post naar Salsafever  te versturen: Salsafever T.a.v.: Vlierstraat 670, 7544GS, Enschede of per e-mail vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld naar: info@salsafever-enschede.nl  binnen 15 dagen na de datum waarop deze wijziging van kracht werd, die wordt voorafgegaan door de woorden “Voor het laatst bijgewerkt op”. Ter effectiviteit moet deze kennisgeving uw volledige naam bevatten en een duidelijke aanduiding waarom u de wijzigingen aan het artikel “Geschillenbeslechting” afwijst. Door de wijzigingen af te wijzen, gaat u ermee akkoord dat enig geschil tussen u en Salsafever door middel van arbitrage zal worden beslecht overeenkomstig de bepalingen van het artikel “Geschillenbeslechting” van de datum waarop u deze voorwaarden voor het laatst hebt geaccepteerd.

10. Updates van deze voorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen wij deze voorwaarden bijwerken om onze praktijken te verduidelijken of om nieuwe of andere praktijken toe te voegen (zoals wanneer we nieuwe functies toevoegen) en Salsafever behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht en te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen. Als wij materiële veranderingen aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte via de bekende wegen, zoals een e-mailbericht naar het e-mailadres dat in uw account is opgegeven of een kennisgeving die via onze services wordt geplaatst. Wijzigingen worden van kracht op de dag dat ze zijn geplaatst, tenzij anders aangegeven.

Wanneer u de services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn gegaan, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. De herziene voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden.

11. Contact opnemen

De beste manier om in contact te komen met ons is door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam. We horen graag uw vragen, zorgen en feedback over onze producten en services.

Bedankt dat u bij ons doceert en leert!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.