online-salsafever-online-cursussen-pic

Voorwaarden Voor Instructeurs

Deze Voorwaarden voor Instructeurs zijn voor het laatst bijgewerkt op november 26, 2020.

Wanneer u zich aanmeldt om instructeur te worden op het salsafever-platform, stemt u in met deze Voorwaarden voor instructeurs (“Voorwaarden“). Deze Voorwaarden beslaan alle aspecten van het salsafever-platform die relevant zijn voor instructeurs en zijn door verwijzing opgenomen in onze Gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze Diensten. Termen met hoofdletters die niet zijn gedefinieerd in deze Voorwaarden, zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.

Als instructeur sluit u een contract rechtstreeks met salsafever. (een onderneming uit Enschede in de Nederland), ook als andere salsafever-dochterondernemingen uw betalingen faciliteren.

1. Verplichtingen voor instructeurs

Als instructeur bent u verantwoordelijk voor alle inhoud die u post, waaronder Danscursussen, vragen, quiz, antwoorden, de inhoud van de startpagina van de cursus en aankondigingen (“Ingediende inhoud“).

U verklaart en garandeert dat:

 • u correcte accountgegevens opgeeft en deze up-to-date zult houden;
 • u de eigenaar bent van of de danscursus, rechten, toestemmingen en bevoegdheid bezit om salsafever te machtigen uw Ingediende Inhoud te gebruiken zoals beschreven in deze Voorwaarden en in de Gebruiksvoorwaarden;
 • uw Ingediende Inhoud geen inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen of hiervan misbruik maakt;
 • u de vereiste kwalificaties, referenties en expertise hebt (met inbegrip kennis en vaardigheden) .

U verklaart dat u niet:

 • ongepaste, beledigende, racistische, hatelijke, seksistische, pornografische, valse, misleidende, onjuiste, inbreukmakende, smadelijke of lasterlijke inhoud of informatie zult plaatsen of verstrekken;
 • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam of andere vormen van aansporing (commercieel of anders) zult uploaden, plaatsen of anderszins overdragen via de Diensten of aan een gebruiker;
 • de Diensten zult gebruiken voor zaken anders dan het bieden van studiebegeleiding, les of instructieve diensten aan studenten;
 • de Diensten invoegt of insluit (zoals de insluiting van een gratis versie van een cursus) of de Diensten op een of andere wijze omzeilt;
 • zult voordoen als een andere persoon of onbevoegd toegang tot het account van een andere persoon zult verkrijgen;
 • andere instructeurs zult hinderen of anderszins zult voorkomen dat zij hun diensten of cursussen kunnen aanbieden; of
 • misbruik maakt van salsafever-hulpmiddelen, waaronder de ondersteuningsdiensten.

2. Licentie aan Salsafever

U verleent salsafever het recht beschreven in de Gebruiksvoorwaarden om uw Ingediende Inhoud aan te bieden, te promoten of anderszins te exploiteren en om deze inhoud voor deze redenen in sublicentie te geven aan studenten, zowel rechtstreeks als via derden. Dit omvat het recht om bijschriften toe te voegen of de inhoud op andere manieren te modificeren om de toegankelijkheid te waarborgen.

U hebt het recht de volledige Ingediende Inhoud of een deel hiervan op elk gewenst tijdstip te verwijderen uit de Diensten. Tenzij anders overeengekomen, worden de rechten van salsafever om de inhoud in sublicentie te geven aan nieuwe gebruikers 60 dagen na de verwijdering van de Ingediende Inhoud beëindigd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat (1) rechten die aan studenten zijn verleend voor de verwijdering van de Ingediende Inhoud blijven voortbestaan overeenkomstig de voorwaarden van dergelijke licenties (waaronder voor levenslange toegang), en (2) de rechten van Salsafever om de Ingediende Inhoud voor marketingdoeleinden zullen na beëindiging voortbestaan.

We mogen de volledige Ingediende Inhoud of een deel ervan opnemen voor kwaliteitscontrole en het leveren, op de markt zetten, promoten, demonstreren of uitvoeren van de Diensten. U verleent salsafever hierbij toestemming om uw naam, gelijkenis, stem of afbeelding in verband met het aanbieden, leveren, op de markt zetten, promoten, demonstreren en verkopen van de Diensten, uw Ingediende Inhoud of inhoud van salsafever te gebruiken en doet afstand van alle rechten betreffende privacy, publiciteit of overige rechten van vergelijkbare aard, voor zover is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

3. Vertrouwen en Veiligheid

3.1 Vertrouwelijkheids- en beveiligingsbeleid

We behouden ons het recht voor om om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving cursussen te verwijderen, uitbetalingen op te schorten en/of instructeurs te verbannen, met inbegrip van gevallen waarin:

 • een instructeur of cursus niet voldoet aan ons beleid of juridische voorwaarden (waaronder de Gebruiksvoorwaarden);
 • een cursus niet voldoet aan onze kwaliteitsstandaarden of een negatieve invloed heeft op de ervaring van onze studenten;
 • een instructeur gedrag vertoont dat salsafever in een ongunstig daglicht stelt, in diskrediet brengt, tot een mikpunt van minachting of spot maakt of betrekt bij een schandaal;
 • een instructeur de diensten van een marketeer inschakelt of van een andere zakelijke partner die het beleid van salsafever schendt; of
 • zoals naar eigen goeddunken van salsafever wordt bepaald.

3.2 Co-instructeurs en lesassistenten

Het salsafever -platform stelt u in staat andere gebruikers als co-instructeurs of lesassistenten toe te voegen voor cursussen die u beheert. Door een co-instructeur of lesassistent toe te voegen, stemt u ermee in dat u hen de bevoegdheid geeft bepaalde acties te ondernemen die van invloed zijn op uw salsafever-account en cursussen. Salsafever kan niet adviseren omtrent aangelegenheden of geschillen beslechten tussen u en dergelijke gebruikers. Als uw co-instructeurs een vast omzetaandeel hebben, wordt hun aandeel betaald op basis van het overeengekomen percentage van uw verdiende inkomsten zoals vastgelegd in uw cursusbeheerinstellingen op de datum van de aankoop.

3.3 Relatie met andere gebruikers

Instructeurs hebben geen directe contractuele relatie met studenten, dus de enige informatie die u over studenten ontvangt, is de informatie die u via de Diensten ter beschikking wordt gesteld. U gaat ermee akkoord dat u de gegevens die u ontvangt niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het aanbieden van uw diensten aan deze studenten op het Salsafever -platform en dat u geen aanvullende persoonlijke gegevens van studenten opvraagt of deze persoonlijke gegevens opslaat buiten het Salsafever -platform. U zult Salsafever vrijwaren voor eventuele vorderingen die ontstaan door uw gebruik van de persoonlijke gegevens van studenten.

4. Prijzen

4.1 Prijsstelling

Als u een cursus maakt, mag je zelf de normale prijs en actie prijs bepalen.  U kunt er ook voor kiezen uw cursus gratis aan te bieden. 

Als een student een cursus aanschaft in een buitenlandse valuta, zullen we de omrekenen naar de toepasselijke valuta van de student op basis van een wisselkoers voor buitenlandse valuta die door Salsafever is bepaald en die regelmatig wordt aangepast.

U verleent ons toestemming uw cursussen gratis met onze medewerkers en geselecteerde partners te delen en in gevallen waar we toegang tot accounts moeten herstellen die eerder uw cursussen hebben gekocht. U stemt ermee in dat u in deze gevallen geen compensatie ontvangt.

5. Betalingen

5.1 Omzetaandeel

Als een student uw cursus aanschaft, berekenen we het brutobedrag van de transactie als het bedrag dat Salsafever daadwerkelijk ontvangt van de student (“Brutobedrag“). Van dit bedrag trekken we eventuele Transactiebelastingen af 21% en Salsafever toeslag van 10%.

Salsafever verricht alle betalingen aan instructeurs in Amerikaanse dollars (USD) of Europese EURO ongeacht in welke valuta de transactie plaatsvond. We hanteren transactiekosten, exclusief valutakosten en kosten voor de overmaking. Uw inkomstenrapport vermeldt de verkoopprijs (in lokale valuta) en uw omgerekende omzetbedrag (in USD en EURO).

5.2 Betalingen ontvangen

We kunnen u alleen op tijd betalen als u een goed werkende PayPal- en u moet ons op de hoogte houden van het correcte e-mailadres dat gekoppeld is aan uw account en ook de juiste informatie van uw banrekeing. U moet ook persoonsgegevens of belastingdocumentatie verschaffen die noodzakelijk is om de betalingen te verrichten en u stemt ermee in dat we het recht hebben om de vereiste belastingen op uw betalingen in te houden. We behouden ons het recht voor betalingen op te schorten of andere sancties op te leggen als we niet de juiste persoonsgegevens of belastingdocumentatie van u ontvangen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk blijft voor belastingen op uw inkomsten.

Afhankelijk van het toepasselijke omzetaandeelpercentage, wordt de betaling verricht binnen 30dagen eind van de maand waarin (a) we het bedrag voor een cursus ontvangen of (b) de relevante cursus is gevolgd.

We behouden ons het recht voor om niet uit te betalen in het geval van fraude, schending van intellectuele eigendomsrechten of andere overtredingen van de wet.

Als we geen geld kunnen overmaken naar uw rekening nadat de tijd is verstreken die door uw staat, land of andere overheidsinstantie is vastgelegd in hun wetgeving met betrekking tot niet-geclaimd eigendom, kunnen we het aan u verschuldigde geld verwerken overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen, zoals het overmaken van dit bedrag aan de verantwoordelijke overheidsinstantie indien wettelijk vereist.

5.3 Restitutie

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat studenten het recht hebben een restitutie te ontvangen zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden. Instructeurs ontvangen geen inkomsten voor transacties waarvoor in het kader van de Gebruiksvoorwaarden een restitutie is toegekend.

Als een student een restitutie aanvraagt nadat we de instructeur hebben betaald, behouden we ons het recht voor om (1) het bedrag van de restitutie af te trekken van de volgende betaling aan de instructeur, of (2) indien er geen openstaande betalingen voor de instructeur zijn of de betalingen onvoldoende zijn om het restitutiebedrag te voldoen, de instructeur op te dragen bedragen die zijn gerestitueerd aan studenten voor de cursussen van de instructeur terug te betalen.

6. Handelsmerken

Zolang u een gepubliceerde instructeur bent en gebonden bent aan onderstaande vereisten mag u onze handelsmerken gebruiken voor de gevallen waarin we u dit toestaan.

U mag:

 • alleen de afbeeldingen van onze handelsmerken gebruiken die wij u ter beschikking stellen.
 • onze handelsmerken uitsluitend gebruiken in verbinding met de promotie en verkoop van uw Salsafever -cursussen of uw deelname aan Salsafever ; en
 • onmiddellijk gevolg geven aan enig verzoek om het gebruik te staken.

U mag niet:

 • onze handelsmerken gebruiken op een manier die klanten misleidt of die ons in diskrediet brengt;
 • onze handelsmerken gebruiken op een manier die impliceert dat we uw cursussen of diensten ondersteunen, sponsoren of goedkeuren; of
 • onze handelsmerken gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of in verband met een obsceen, aanstootgevend of illegaal onderwerp of materiaal.

7. Uw account verwijderen

We doen alle in zakelijk opzicht redelijke pogingen om eventuele geplande betalingen waarop u nog recht heeft te verrichten voordat uw account wordt verwijderd. U stemt er mee in dat als studenten al ingeschreven waren bij uw cursussen, uw naam en deze Ingediende Inhoud toegankelijk blijven voor deze studenten nadat uw account is verwijderd. Als u hulp nodig hebt of problemen ondervindt bij het verwijderen van uw account kunt u contact met ons opnemen via ons Ondersteuningscentrum.

8. Diverse juridische voorwaarden

8.1 Updates van deze voorwaarden

Van tijd tot tijd kunnen wij deze voorwaarden bijwerken om onze praktijken te verduidelijken of om nieuwe of andere praktijken toe te voegen (zoals wanneer we nieuwe functies toevoegen) en Salsafever behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht en te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen. Als wij materiële veranderingen aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte via de bekende wegen, zoals een e-mailbericht naar het e-mailadres dat in uw account is opgegeven of een kennisgeving die via onze services wordt geplaatst. Wijzigingen worden van kracht op de dag dat ze zijn geplaatst, tenzij anders aangegeven. Wanneer u de services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn gegaan, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. De herziene voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden.

Wanneer u de services blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn gegaan, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. De herziene voorwaarden vervangen alle voorgaande voorwaarden.

8.2 Vertalingen

Een versie van deze Voorwaarden in een taal anders dan Nederland wordt ter gemak verstrekt en u begrijpt en stemt ermee in dat de Nederlandse taal van toepassing is bij een eventuele tegenstrijdigheid.

8.3 Relatie tussen ons

U en wij stemmen ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband, werkgeversrelatie of organisatie is tussen ons.

8.4 Voortbestaan

De volgende artikelen zullen blijven gelden nadat deze Voorwaarden zijn verlopen of beëindigd: Artikelen 2 (Licentie aan Salsafever ), 3.3 (Relatie met andere gebruikers), 5.2 (Betalingen ontvangen), 5.3 (Restituties), 8 (Uw account verwijderen) en 9 (Diverse juridische voorwaarden).

9. Contact opnemen

De beste manier om in contact te komen met ons is door contact op te nemen met ons via info@salsafever-enschede.nl. We horen graag uw vragen, zorgen en feedback over onze Diensten.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.